Home

เปิดรูโหว่วิทยฐานะครู แก้ตรงจุดเด็กพัฒนาต่อ

ประกาศใช้พร้อมกันทั่วประ เทศ “ระบบประเมินวิทยฐานะใหม่PA” พลิกโฉมปฏิรูปวิชาชีพครูสู่คุณภาพการศึกษา “พัฒนาเด็กไทยดีกว่าเดิม” เปลี่ยนแปลงปัจจุบันให้ทันโลกอนาคต

หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่นี้ “ครู” ต้องพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนดด้วยการทำบันทึกข้อตกลงกับ ผอ.โรงเรียนพิจารณาความเห็นชอบแล้วมี “คณะกรรมการ 3 คน” ประเมินการสอนในห้องเรียนจริงต้องไม่ต่ำกว่า 70% นำผลข้อมูลแต่ละรอบปีเข้าระบบครบกำหนดเลื่อนวิทยฐานะ 4 ปี

แล้วเสนอผลงานผ่านคลิปวิดีโอเข้าระบบ DPA ส่งมายัง “คณะกรรมการกลาง” พิจารณาผ่านออนไลน์ที่ต้องมีผลลัพธ์จาก “ผู้เรียน” เป็นตัววัด

ผลสัมฤทธิ์ต่อ “การรับผลตอบแทน” ที่มีความเหมาะสมเป็นธรรม ส่วนใครไม่ทำงานคิด “เลื่อนวิทยฐานะ” ทำเฉพาะผลงานวิชาการแบบอดีตคงไม่ได้อีก

แก้ข้อครหา “ครูทิ้งห้องเรียนทำเอกสาร หรือตัดปัญหาจ้างทำผลงาน” ส่งผู้บริหารรับเงินเดือนสูงขึ้น ดร.วิสุทธิ์ เวียงสมุทร ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี มองว่า ตอนนี้ “ระบบการศึกษาไทย” ไปไม่ทันโลกการศึกษาสมัยใหม่ เพราะด้วยปัจจัย“ครูผู้สอนมีแนวคิดแบบเดิม” เน้นการสอนในห้องเรียน และหลักสูตรในการใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยก็ยังเป็นแบบเก่าอีก

Ads by optAd360

แม้ว่า “ภาครัฐ” พยายามปรับทักษะเปลี่ยนหลักสูตรสู่ “โลกการศึกษาใหม่” ท่ามกลางปัญหา “ความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกัน” ที่มีอยู่มากมายนี้ เช่น โรงเรียนในเมืองมีความพร้อมระบบสนับสนุนค่อนข้างดีกว่าโรงเรียนชนบทไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่มีไฟฟ้า และครูก็มีศักยภาพการสอนผ่านออนไลน์ได้น้อยด้วย

เรื่องนี้ “ปรับการศึกษาให้ทันสมัย” ประเด็นเข้าไม่ถึงอุปกรณ์ไม่ใช่อุปสรรคสำคัญแต่ปัญหาอยู่ที่ “เด็กบางคนคิดไม่เป็นไม่รักการอ่าน” เพราะขาดการเอาใจใส่จนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มากมาย เช่นนี้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ในการพัฒนาการเรียนรู้ได้ เพราะสุดท้ายเด็กไม่มีทักษะรักการอ่านเช่นเดิม

หนำซ้ำ “รัฐบาล” กลับไม่เข้าใจจุดนี้พยายามแก้ด้วยการจัดสรรระบบไอทีใหม่ให้โรงเรียน ตั้งแต่แจกแท็บเล็ตให้เด็ก ป.1 ให้เด็กฝึกเขียน แจกคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนแต่ว่า “ครูยังยึดมั่นการสอนแบบเดิม” กลายเป็น “ความไม่พร้อมตัวบุคคล” ส่งผลให้ “คอมฯ แท็บเล็ตเป็นขยะในโรงเรียน” แล้วคุณภาพการศึกษาก็ไม่ได้ดีขึ้น…ดังนั้นหัวใจ “ในการก้าวสู่โลกการศึกษาใหม่” ครูต้องเปลี่ยนบทบาทการสอนให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกคอยชี้แนะ หรือเป็นโค้ช ในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนอยากรู้ อยากเรียน และรักการอ่าน