น้ำมันโลก พุ่ง !! ทำคนไทยซื้อน้ำมันแพงขึ้น 44%

น้ำมันโลก พุ่ง !! ทำคนไทยซื้อน้ำมันแพงขึ้น 44%

ไทยนำเข้าน้ำมันวันละ8.54 แสนบาร์เรล ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ผลพวงราคา น้ำมันโลก สูงขึ้น ต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่ม 44.7 % ขณะที่คลายล็อกดาวน์ กิจกรรมเศรษฐกิจเคลื่อนไหว ดันยอดใช้น้ำมัน เดือน ก.ย.ขยายตัว

นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้เผยถึง ภาพรวมในการ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยต่อวันรอบ 9เดือน ของปี2564 (มกราคม-กันยายน) ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน ร้อยละ 5.2

โดยการใช้ น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ ลดลง ร้อยละ45.8 กลุ่มเบนซิน ลดลงร้อยละ8.9 กลุ่มดีเซล ลดลงร้อยละ 6.1น้ำมันก๊าด ลดลงร้อยละ 2.3

ในส่วนของการ ใช้น้ำมันเตา เพิ่มขึ้นร้อยละ14.1  ก๊าซหุงต้ม(LPG)เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 ขณะที่การใช้เอ็นจีวี ลดลงร้อยละ 19.5

ทั้งนี้การใช้น้ำมันในกลุ่มเบนซิน ของเดือน มกราคม-กันยายน 2564เฉลี่ยอยู่ที่ 28.39ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง ร้อยละ 8.9) เมื่อ พิจารณาปริมาณการใช้กลุ่มแก๊สโซฮอล์

พบว่า ลดลงมาที่ 27.72 ล้านลิตร/วัน (ลดลงร้อยละ 8.7) การใช้ แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ อี20

และ แก๊สโซฮอล์ E85 ลดลงมาที่ 6.81ล้านลิตร/วัน 14.54ล้านลิตร/วัน 5.64ล้านลิตร/วัน และ 0.73 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ และ การใช้น้ำมันเบนซิน ลดลงมาที่ 0.67 ล้านลิตร/วัน

เมื่อพิจารณาจากการใช้ กลุ่มเบนซิน เฉพาะ ของเดือนกันยายน 2564พบว่า การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 27.25ล้านลิตร/วัน เมื่อเทียบกับ เดือนก่อนหน้า (เดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ 24.52 ล้านลิตร/วัน) (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.1)

น้ำมันโลก พุ่ง !! ทำคนไทยซื้อน้ำมันแพงขึ้น 44%

เป็นการเพิ่มขึ้นของน้ำมันทุกชนิดเนื่องจากได้มีการ ผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ในแต่ละพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด บางกิจกรรมจึงสามารถดำเนินการได้ ภายใต้มาตรการป้องกันโรค และให้รวมกลุ่มได้ไม่เกิน 25 คน

แต่ยังคงทีมาตรการ ห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00 ถึง 04.00 น. จึงส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น

ด้านการใช้น้ำมัน ของกลุ่มดีเซล ช่วง 9เดือนที่ผ่านมา เฉลี่ยอยู่ที่ 61.09ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกัน ของปีก่อนๆ (ลดลง ร้อยละ 6.1) โดย น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 การใช้ลดลงมาอยู่ที่ 35.23ล้านลิตร/วัน (ลดลง ร้อยละ 21.4)

น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มออกจำหน่าย ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 22.64ล้านลิตร/วัน และ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 มี ปริมาณการใช้ 1.06 ล้านลิตร/วัน

อย่างไรก็ตามการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเฉพาะเดือนกันยายน 2564อยู่ที่ 54.14ล้านลิตร/วัน ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563(ลดลง ร้อยละ 15.9) เนื่องจากกิจกรรมทา เศรษฐกิจที่ชะลอตัว

นางสาวนันทิกา  กล่าวถึง การใช้น้ำมัน อากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1)เฉลี่ยอยู่ที่4.31 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน(ลดลง ร้อยละ 45.8) เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งภายหลังการประกาศ คลายล็อคดาวน์

ตั้งแต่ 1กันยายน 2564ส่งผลให้การใช้น้ำมัน ในช่วงเดือน กันยายน2564 อยู่ที่ 4.04ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจาก เดือน สิงหาคม 2564ซึ่งอยู่ที่ 3.44ล้านลิตร/วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.4)

การใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) เฉลี่ยอยู่ที่ 16.59ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.5) เนื่องจากการ ใช้ในภาคปิโตรเคมี ที่สูงขึ้นมาอยู่ที่ 7.49ล้านก.ก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.8)

และ การใช้ในภาค อุตสาหกรรม ที่เพิ่มขึ้นมาที่1.83 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.3) ขณะที่ภาคครัวเรือนมีการใช้อยู่ที่5.58 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.1) และ การใช้ในภาคขนส่งลดลงมา อยู่ที่ 1.68 ล้านกก./วัน (ลดลง ร้อยละ 17.8)

ด้านการใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่3.10 ล้านกก./วัน ลดลงจากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน (ลดลง ร้อยละ 19.5) โดยเป็น ผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับจำนวนสถานีบริการและรถเอ็นจีวีที่ลดลง

ถึงอย่างไรก็ตาม การนำเข้า ของน้ำมันในช่วง 9เดือน เฉลี่ยอยู่ที่889,936 บาร์เรล/วัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน (ลดลง ร้อยละ 1.0) โดยการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนที่854,161 บาร์เรล/วัน (ลดลง ร้อยละ 0.2)

โดยมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มมาที่55,325 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.7)  สำหรับการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป ลดลงมาที่35,775 บาร์เรล/วัน หรือลดลง ร้อยละ 17.2  คิดเป็นมูลค่าการนำเข้า 2,247 ล้านบาท/เดือน

หรือเพิ่มขึ้น 19.8% และ มีมูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลจากราคา น้ำมันโลก ในตลาดที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ด้านการส่งออก น้ำมันสำเร็จรูปในช่วง 9เดือน เป็นการส่งออก น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล น้ำมันเตาน้ำมันอากาศยานน้ำมันก๊าด และ แอลพีจี

โดยมี ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นมาที่ 195,666บาร์เรล/วัน หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.1 คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 13,458ล้านบาท / เดือน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 58.2

 

บาคาร่าฟรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น