นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

สบน.เผยมีแผนกู้ 2.3 ล้านลบ.ปีงบ 65 ไม่ปิดโอกาสกู้ตปท.ขึ้นกับความเหมาะสม

แพตริเซีย มงคลวนิช ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวถึง แผนการกู้เงิน ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2565 ว่า มีแผนการกู้เงิน ทั้งสิ้น 2.3 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 1.12 ล้านล้านบาท และ การบริหารหนี้เดิมอีก 1.19 ล้านล้านบาท ซึ่ง สบน. จะใช้เครื่องมือทางการกู้เงินยืมทั้ง ระยะสั้น กลาง และยาว โดย พันธบัตรรัฐบาล อายุ 3-50 ปี ยังเป็นเครื่องมือหลัก วงเงิน 1.1-1.3 ล้านล้านบาท ขณะเดียวกัน ยังมีการทำธุรกรรม Bond Switching วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท การออกตั๋วเงินคลัง 5.4 แสนล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และ เทอมโลน 3.9-5.9 แสนล้านบาท และ พันธบัตรออมทรัพย์ อีก 1.5 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ยังยืนยันว่า แผนกู้เงิน ของรัฐบาล จะเน้นไปทางการกู้ยืมเงิน จากในประเทศเป็นหลัก แต่ก็จะ มีการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศได้ หากตลาดในประเทศ ตึงเกินไป โดยปัจจุบัน สบน. ได้มีการ เปิดวงเงินกู้ของเมืองนอกไว้ กับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ได้ปิดโอกาสแต่อย่างใด แต่การกู้เงินในส่วนนี้ ต้องดูเวลา และ ความเหมาะสมก่อน

สำหรับความคืบหน้า เกี่ยวกับการกู้เงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพิ่มเติม วงเงิน 5 แสนล้านบาท นั้น ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการอนุมัติกรอบวงเงินแล้ว 2.37 แสนล้านบาท มีการกู้เงินแล้ว 1.44 แสนล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 1.3 แสนล้านบาท ยังเหลือวงเงินอีก ราว 2.63 แสนล้านบาท ซึ่งการกู้เงิน ในส่วนที่เหลือนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ที่มีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เป็นประธาน ว่าจะเสนอโครงการลงทุนใดบ้าง ให้ ครม. พิจารณา ซึ่งหากโครงการผ่านความเห็นชอบ จาก ครม. แล้ว สบน. จึงจะ ดำเนินการกู้เงิน

“ปัจจุบัน มีโครงการที่ทยอยเบิกจ่ายเงินแล้ว เช่น โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่เริ่มมีการเบิกจ่าย และ หลังจากนี้คาดว่า จะมีความต้องการใช้เงินเพิ่มขึ้น ซึ่ง สบน.จะทยอยกู้เงินตามความต้องการใช้ โดย มีการประเมินว่าในปีงบประมาณ 2565 หากมีการ กู้เงินตามแผนการก่อหนี้เต็มวงเงิน และ การกู้เงินโควิดครบ 5 แสนล้านบาท จะทำให้ สัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่ที่ 62% ต่อ จีดีพี จากสิ้นปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 57.98% ต่อจีดีพี”

 

นางแพตริเซีย กล่าว

นางแพตริเซีย กล่าวถึง กรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมัน (กบน.) มีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินตามกรอบของ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมัน ไม่เกิน 2 หมื่น ล้าน บาท เพื่อเตรียมพร้อมสภาพคล่อง ในการตรึงราคา น้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรว่า เรื่องดังกล่าว กองทุนน้ำมัน มีอำนาจดำเนินการกู้เงินได้เอง ตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สบน. แม้อย่างใด แต่ถ้าหาก เรื่องผ่านความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรีแล้ว แผนการกู้เงินดังกล่าว ก็จะถูกบรรจุ อยู่ในแผนบริหาร หนี้สาธารณะ จึงจะเริ่มกู้เงินได้

ทั้งนี้ การกู้เงินนั้น สบน. สามารถจัดหา แหล่งเงินกู้ให้ได้ แต่ กระบวนการกู้เงินเป็น หน้าที่ของกองทุนน้ำมัน ที่จะต้องดำเนินการเอง สบน.ไม่สามารถจัดการให้ได้ และ วงเงินกู้ดังกล่าว จะถูกนำมาคำนวณ ในแผนบริหารหนี้สาธารณะ แต่การชำระหนี้ เป็นหน้าที่ของกองทุนน้ำมัน

 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

 

สาระเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (The Public Debt Management Office) หรือย่อว่า สบน. เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ ในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ โดยการวางแผน กำกับ และ ดำเนินการก่อหนี้ค้ำประกัน และ ปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ ของรัฐบาล และ การติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง และ การพัฒนาเศรษฐกิจ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประวัติสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

การก่อตั้ง สำนักบริหารหนี้สาธารณะ ได้มีการ เสนอแนวคิด ต่อ คณะรัฐมนตรี และ มีมติให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2542 เป็น หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจใน การกำหนด นโยบาย และ วางแผนการ ก่อหนี้ ในภาพรวม การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารเงินสด และ การจัดทำระบบฐานข้อมูลหนี้ของประเทศ

โดยให้โอนอัตรากำลัง และงานที่ อยู่ในความรับผิดชอบ ของ กองนโยบายเงินกู้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกลุ่มวิเคราะห์หนี้สาธารณะ และ เงินคงคลัง และ ส่วนหนี้สาธารณะ และ เงินคงคลัง ยกเว้นสายบริหารเงินคงคลัง สำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง มาไว้ที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

ต่อมาภายหลัง ได้มีการยกระดับขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการคลัง ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

หน่วยงานในสังกัด

 • สำนักจัดการหนี้ 1
 • สำนักจัดการหนี้ 2
 • สำนักนโยบายและแผน
 • สำนักบริหารการชำระหนี้
 • สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
 • สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
 • สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มกฎหมาย
 • กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ

เล่นบาคาร่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น