หลักการออกแบบบ้าน สิ่งที่ควรรู้ ก่อนจะตัดสินใจสร้าง

หลักการออกแบบบ้าน สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจสร้าง

ก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่อง หลักการออกแบบบ้าน เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ บ้าน แบบเจาะลึกกัน

บ้าน และ ความสำคัญของบ้าน
บ้าน หรือที่ อยู่อาศัย หมายถึง สถานที่ ที่บุคคลในครอบครัว ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็นส่วนใหญ่ ที่พักอาศัย นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญ และ จำเป็นมาก สำหรับ การดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยทั่วไป และ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพล ต่อชีวิตความเป็นอยู่ และ สุขภาพ ของผู้อยู่อาศัย

หลักการออกแบบบ้าน สิ่งที่ควรรู้ ก่อนจะตัดสินใจสร้าง

หลักสำคัญในการ สร้างบ้าน หรือ ที่พักอาศัย ให้ถูกสุขลักษณะ ควรคำนึงถึง
1. ความต้องการ ขั้นพื้นฐาน ทางสรีรวิทยา  หมายถึงการจัด
สิ่งแวดล้อม ของบ้านที่พักอาศัย ให้มีความเหมาะสม กับความต้องการทางด้านสรีรวิทยา เช่น
• การระบายอากาศที่เหมาะสม
• แสงสว่าง
• บริเวณบ้าน หมายถึง พื้นที่นอกเหนือจากการใช้ปลูกสร้างบ้าน
• การป้องกันเหตุรำคาญต่างๆ บ้านที่พักอาศัยจะต้องปราศจากเหตุรำคาญต่างๆ

2. ต้องการพื้นฐาน ทางจิตวิทยา คือ การจัดสิ่งแวดล้อม ต่างๆ ของบ้านที่พักอาศัย ให้ ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต หรือ ความสุขทางใจ ของผู้อยู่อาศัย ได้ด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการ ที่แตกต่างกันออกไป สิ่งสำคัญ ที่ควรพิจารณา อย่างน้อย ควรประกอบด้วยสิ่ง ต่อไปนี้
• ความเป็นส่วนตัว ขึ้นอยู่กับความต้องการ ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีไม่เหมือนกัน
• ความสง่างาม ช่วยให้ผู้อยู่เกิดความภาคภูมิใจ และ เกิดความสุขทางใจได้
• ชีวิตปกติของครอบครัว และ ชุมชน
• ความสะอาด ที่พักอาศัย จำเป็นต้องรักษาความสะอาด และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่เสมอ เพราะจะช่วยส่งเสริม ให้เกิดสุขภาพกาย สุขภาพจิต แก่ผู้อยู่อาศัย เป็นอย่างดี
• ความสะดวกสบาย ผู้อยู่อาศัย ย่อมต้องการที่จะให้ที่พักอาศัยของตน มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกสบาย มีสาธารณูปโภค

3. การป้องกันหลีกเลี่ยงโรคติดต่อ (Provision Against Communicable Diseases) บ้านที่พักอาศัย จำเป็น จะต้องจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างน้อยควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ น้ำดื่มน้ำใช้ ( ควรจัดให้มีทั้งคุณภาพและปริมาณ คือ มีความสะอาด ได้มาตรฐานของน้ำดื่มมีปริมาณเพียงพอแก่การใช้ ภายในครอบครัว) การกำจัดสิ่งขับถ่ายของเสีย (มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ใช้ประจำครัวเรือน ให้เพียงพอ กับจำนวนสมาชิก เช่น ครอบครัว 5-6 คน ต้องมีส้วมอย่างน้อย 1 ที่) การกำจัดขยะ (ขยะ ที่เกิดขึ้นจากครัวเรือน ต้องได้รับ การเก็บรวบรวมไว้ในถังขยะ ที่ถูกหลักสุขาภิบาล และให้พ้นจากการรบกวน ของแมลง สัตว์เลี้ยง รวมทั้ง ไม่ก่อให้เกิด เหตุรำคาญ) การเก็บรักษา อาหาร (ที่พักอาศัย ต้องมีการจัดเก็บอาหาร ภาชนะ บรรจุอาหาร ไว้ในที่ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อน หรือ สัมผัสกับสิ่งสกปรกต่างๆ ) ห้องนอนควรมีพื้นที่เพียงพอ

4. การป้องกัน อุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น โดย ไม่คาดหมาย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ภายในบ้าน ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณาจัดทำ คือ
• ทำเล ที่ตั้ง
• วัสดุและการก่อสร้าง
• การป้องกันอัคคีภัย
• ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้าน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอยู่อาศัย

สิ่งสำคัญ ที่แสดงถึง ความแตกต่าง ของการอยู่อาศัย ซึ่ง มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพ ของ สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ พื้นฐานทางสังคม และ ฐานะทางเศรษฐกิจ ประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมเดิม พฤติกรรมส่วนบุคคล

หลักการออกแบบบ้าน  สิ่งที่ควรรู้คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจสร้าง

หลักการออกแบบบ้าน เป็นที่สิ่งสำคัญ มาก่อน การสร้างบ้านแต่ละหลังขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะมีแค่ที่ดิน แล้วจ้างผู้รับเหมามาก่อสร้างบ้าน เพียงแค่นั้น แต่จำเป็น ต้องมีการออกแบบบ้านที่ดีและ รอบคอบก่อนที่ จะเริ่มลงมือก่อสร้าง เพื่อให้ได้บ้าน ที่ตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับเจ้าของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ งบประมาณ การคำนวณวัสดุที่จะต้องนำมาใช้ในการก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง แต่ละขั้นตอน ตลอดจนกระทั่ง เพื่อให้ได้รูปแบบของบ้านที่ชอบ และ ตรงตามรสนิยม เจ้าของบ้านแต่ละคน ส่วนการออกแบบบ้านนั้นหากเจ้าของบ้านไม่ต้องการ โครงสร้างบ้านที่สลับซับซ้อนมากนัก ก็สามารถออกแบบบ้านได้เอง แต่ถ้าเป็นบ้านที่มีความซับซ้อน หรืองานระบบเยอะๆ ก็ควรว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือสถาปนิกในการออกแบบให้มาดูแล เพียงแค่เจ้าของบ้าน บอกความต้องการว่าอยากได้บ้านลักษณะไหน สถาปนิกก็จะดำเนินการให้ และ สำหรับหลักการที่นำมาใช้ในการออกแบบบ้านนั้น จะต้องคำนึงถึงหลักการ ดังต่อไปนี้

หลักการออกแบบบ้าน สิ่งที่ควรรู้ ก่อนจะตัดสินใจสร้าง

1.หลักการออกแบบบ้าน กำหนดสไตล์

สิ่งขั้นต้น ของการ ออกแบบบ้าน การเลือกสไตล์ ของบ้าน เป็นการกำหนด ขอบเขต เป้าหมาย เพื่อให้ความฝันที่คิดไว้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยดูจากแบบบ้านตาม website ต่างๆ หรือเวลาไปที่ไหนแล้วพบเจอแบบที่ถูกใจก็ถ่ายรูปเก็บไว้เผื่อนำมาใช้เลือกและมาเป็นแนวทางในการออกแบบหรือลองนำเอามาประยุกต์กับบ้านในฝันของเราได้ ซึ่งสไตล์ของบ้านก็มีให้เลือกอยู่มากมาย เช่น ไทยประยุกต์, Vintage, Loft, Minimal, Tropical  หากว่าเจ้าของบ้านมีความชอบหลายสไตล์ก็อาจจะนำหลายๆแบบมาผสมผสานเข้าด้วยกัน อย่างละนิดหน่อย เพื่อให้กลายเป็นสไตล์ในแบบของตนเอง ทั้งนี้การออกแบบให้ได้สไตล์ที่ชอบจะต้องคำนึงถึงสถานที่ และชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆเพื่อใช้ในการพิจารณาร่วมอยู่ด้วย

2.หลักการออกแบบบ้าน และกำหนดขนาด

โดยเป็น การกำหนดขนาดพื้นที่ใช้สอย ของแต่ละห้องลงไป ต้องการให้มี ความกว้าง ยาว กี่เมตร การกำหนดขอบเขตการใช้งานของแต่ละห้องจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์หาพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดได้ ซึ่งผลวิเคราะห์นี้จะทำให้การออกแบบชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยให้รู้อีกว่าควรสร้างบ้านกี่ชั้นถึงจะเหมาะสม กรณีที่มีที่ดินพร้อมปลูกสร้างแล้วจึงจำเป็นต้องออกแบบให้สอดคล้องกับที่ดินที่มีอยู่ แต่หากว่าคุณยังไม่ได้ซื้อที่ดิน การกำหนดขอบเขตเรื่องพื้นที่ใช้สอย จะช่วยทำให้คุณหาซื้อที่ดินได้ตามขนาดที่ต้องการ แถมยังสามารถนำไปใช้อ้างอิงกับการประมาณงบประมาณในการก่อสร้างได้ด้วย

3.ออกแบบโดยกำหนดตำแหน่ง และทิศทางลม

การออกแบบบ้านที่ดี  นอกจากเรื่อง ความสวยงามแล้ว อีกหนึ่งอย่าง ก็คือ การออกแบบ ให้สอดคล้อง กับ ธรรมชาติ เพื่อให้การอยู่อาศัยภายในบ้าน เป็นไปอย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงควรนึกถึงทิศทางของแสงแดด และ ทิศทางลม ตามหลักธรรมชาติ แสงแดดจะส่องมากในทิศตะวันตก และใต้ ฉะนั้น ห้องที่ต้องการแสงมาก หรือ ห้องที่ต้องการกำจัดความชื้น จึงควรออกแบบ ให้หันไปทางทิศนั้น เช่น ห้องน้ำ, ห้องครัว, ห้องซักล้าง เป็นต้น ส่วนห้องที่ต้องการปริมาณแสง ที่เพียงพอเหมาะ เช่น ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องทำงาน, ห้องดูหนัง เพราะ ห้องเหล่านี้ถ้ามีแสงเข้ามาเกินไป ก็จะทำให้ห้องร้อนได้เช่นกัน ข้อดี ของการออกแบบด้วยหลักการนี้ยังช่วยประหยัดพลังงาน เพราะ ถ้าบ้านมีแสงส่องสว่างเข้ามาเพียงพอ ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟ ในช่วงเวลากลางวัน

4.การวางตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศ

อย่างที่เรารู้ๆกันดี ว่าด้วย สภาพภูมิอากาศประเทศเรา เป็นเมืองร้อน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องติดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ผู้อยู่อาศัยต้องการความเย็นสบายเวลานอน การออกแบบห้องนอนจึงต้องคำนึงถึงมุมที่สามารถวางเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งจุดตำแหน่งของเครื่องระบายความร้อน ต้องไม่รบกวน และไม่ดูดความร้อนกลับเข้ามา หรือจะติดฉนวนกันความร้อนเพิ่มเข้าไป ก็ช่วยให้ห้องมีความเย็นสบายมากยิ่งขึ้น

5.ออกแบบเพื่อป้องกันเสียง

หมายถึง ทั้งเสียงรบกวน จาก ภายในบ้าน และ ภายนอกบ้าน เช่น จากถนนหน้าบ้าน เสียงข้างบ้าน เพราะงั้นควร ออกแบบป้องกันเสียง จากที่ต่างๆ เช่น การออกแบบ ให้หน้าต่างกันเสียงได้ , การจัดแบ่งพื้นที่ การใช้งาน เป็นสัดส่วน, การติดตั้งฉนวนกันเสียง, การทำกำแพงสองชั้น หรือการใช้ประตูทึบ เป็นต้น

6.ออกแบบบ้านโดยคำนึงถึงอนาคต

ในการออกแบบบ้าน จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และ มองการณ์ไกลไปถึงอนาคต  เพราะนอกจาก จะคิดถึงเรื่องความสะดวกสบาย ของทุกคนภายในบ้านแล้ว ยังต้องคิดเผื่อว่าหากสมาชิกในครอบครัวมีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย ควรจะเลือกสร้างห้องหรือใช้โครงสร้างบ้านที่ดูแล้วปลอดภัย หลีกเลี่ยงการมีพื้นต่างระดับเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และควรเพิ่มห้องนอนชั้นล่างเพื่อความสะดวกของคนในครอบครัว และอย่าลืมเผื่อโครงสร้างกรณีที่อาจจะต้องมีการต่อเติมเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน หากต้องมีสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่ม

หลักการในการออกแบบบ้าน ที่เสนอมาเป็น เพียงแค่ขั้นพื้นฐาน ซึ่ง ผู้ที่ต้องการ สร้างบ้านจึงควรต้องศึกษา เพิ่มเติม ด้วยการใช้เหตุผล ว่า บ้าน คือที่อยู่อาศัย ที่เป็นพื้นฐาน ที่สำคัญ ต่อการดำรงชีวิต แต่ทั้งนี้ จากหลักการ ทั้งหมด ก็ สามารถนำ ไปเป็นแนวทางออกสร้างบ้านในฝัน ได้เช่นเดียวกัน

 

ออกแบบบ้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น