ร่างแผนพัฒนา ฯ

ครม.รับทราบร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับ 13 มุ่งสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่ายั่งยืน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบ สาระสำคัญ ร่างแผนพัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (66 – 70) ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคม แห่งชาติ (สศช.) เสนอ

โดย ร่างแผนพัฒนา ฯ ฉบับนี้ เป็น แผนระดับที่ 2 ซึ่งเป็น กลไก ในการถ่ายทอด ยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ โดย ระบุทิศทาง และ เป้าหมายการ พัฒนาประเทศ ที่ควรให้ความสำคัญ ในระยะ 5 ปี

ภายใต้หลักการ และ แนวคิดสำคัญ 4 ประการ คือ

1) หลักปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง

2) แนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” ที่มุ่งเน้น การลดความ เปราะบาง ต่อ การเปลี่ยนแปลง และ การพลิกวิกฤต เป็นโอกาส เพื่อ สร้างการเติบโต ที่มีคุณภาพ และ ยั่งยืน

3) เป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสหประชาชาติ

4) โมเดลเศรษฐกิจ ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้ง คำนึง ถึงเงื่อนไข และ ข้อจำกัดที่เกิด จากการ แพร่ระบาด ของ โควิด-19 ด้วย

สำหรับ จุดประสงค์ ของการ ร่างแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 คือ เพื่อ พลิกโฉม ประเทศไทย สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ สร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน” โดยมี เป้าหมายหลัก ที่ต้องการ บรรลุผล 5 ประการ คือ 1.การปรับโครงการ สร้างผลิต สู่ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2.การพัฒนาคน สำหรับ โลกยุคใหม่ 3.การมุ่งสู่สังคมโอกาส และ ความเป็นธรรม 4.การเปลี่ยนผ่านไปสู่ ความยั่งยืน และ 5.การเสริมสร้าง ความสามารถ ของประเทศ ในการรับมือ กับ ความเสี่ยง  และ การเปลี่ยนแปลง ภายใต้บริบท โลกใหม่

พร้อมกำหนด 13หมุดหมาย  การพัฒนา เพื่อ นำไปสู่ การขับเคลื่อน แผนพัฒนา ฯ ที่ชัดเจนใน 4 มิติ ดังนี้

1. มิติ ภาคการผลิต และ บริการเป้าหมาย ประกอบด้วย 6หมุดหมาย คือ

1)ไทย เป็น ประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

-ไทย เป็น จุดหมาย ของการท่องเที่ยว ที่เน้นคุณภาพ และ ความยั่งยืน

-ไทย เป็น ฐานการผลิต รถยนต์ไฟฟ้า ของอาเซียน

-ไทย เป็น ศูนย์กลางทางการแพทย์ และ สุขภาพมูลค่าสูง

-ไทย เป็น ประตูการค้าการลงทุน และ ยุทธศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค

-ไทย เป็น ศูนย์กลาง ด้าน digital และ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ ของ อาเซียน

2. มิติ โอกาส และ ความเสมอภาค ทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง สังคม ประกอบด้วย 3หมุดหมาย คือ

-ไทย มีวิสาหกิจ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็กๆ ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ สามารถ แข่งขันได้

-ไทย มีพื้นที่ และ เมืองอัจฉริยะ ที่น่าอยู่ ปลอดภัยและเติบโต ได้อย่างยั่งยืน

-ไทยมีความ ยากจน ข้ามชั้นลดลง และ คนไทยทุกคนๆ มี ความคุ้มครอง ทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม

3. มิติความยั่งยืน ของ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2หมุดหมาย คือ

-ไทย มีเศรษฐกิจหมุนเวียน และ สังคมคาร์บอนต่ำ

-ไทย สามารถ ลดความเสี่ยง รวมไปถึง ผลกระทบจาก ภัยธรรมชาติ และ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

4. มิติปัจจัยผลักดัน การพลิกโฉมประเทศ ประกอบด้วย 2 หมุดหมาย คือ

-ไทย มีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่งอนาคต

-ไทย มีภาครัฐ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ ตอบโจทย์ประชาชน

รองโฆษกฯ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุม ครม. ยังมอบหมาย ให้ สศช. ติดต่อประสานงาน กับ สำนักงานประมาณ เพื่อ กำหนด ระบุกลไก ที่เหมาะสม ในการจัดสรร งบประมาณ และ ให้ สศช. นำความเห็น จากส่วนต่างๆ มาพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง ร่างแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 ให้มีความ ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ ครม. พิจารณาความเหมาะสม ตามลำดับต่อไป

 

บาคาร่าคืออะไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น