คณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ เป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ย นโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี พร้อมประเมินว่า เศรษฐกิจไทย ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564

กนง.มติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยมองศก.ผ่านจุดต่ำสุดเข้าสู่ช่วงฟื้นแต่ยังเปราะบาง

คณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ  เป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ย นโยบายไว้ที่

0.50% ต่อปี พร้อมประเมินว่า เศรษฐกิจไทย ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และ

เข้าสู่ช่วงฟื้นตัว จากการผ่อนคลาย มาตรการควบคุม การระบาด และ การเปิดประเทศ รวม

ทั้ง การเร่งกระจายวัคซีน ส่งผล ให้ความเสี่ยง ด้านต่ำลดลง แต่ แนวโน้มการ ฟื้นตัวยัง

เปราะบาง และ มีความไม่แน่นอน

พร้อมมองว่า เศรษฐกิจไทยในปี 64 และ ปี 65 คาดว่าจะ ขยายตัวใกล้เคียง กับที่คาดไว้ใน

การประชุม ครั้งก่อน จากการใช้จ่าย ในประเทศ ที่ทยอยปรับดีขึ้น ตามการผ่อนคลาย

มาตรการควบคุม การระบาด ซึ่งช่วย ชดเชยผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจ จากราคาพลังงานโลก

ที่ สูงขึ้น ในระยะต่อไป

แรงสนับสนุน จากการใช้จ่าย ภาครัฐจะแผ่วลงหลัง จากที่ได้ เร่งไปในช่วงก่อนหน้า ส่วนการ

ส่ง ออกมีแนวโน้ม ชะลอลงบ้าง ตามเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้า ขณะที่จำนวนนักท่อง เที่ยวต่าง

ชาติ จะ ทยอยฟื้นตัว อย่างช้า ๆ ด้านตลาดแรงงาน มีแนวโน้ม ปรับดีขึ้น จากรายได้ ของแรงงาน ใน

ภาคบริการ และ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ฟื้นตัวตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สำหรับ อัตราเงินเฟ้อ ทั่วไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ชั่วคราวตาม ปัจจัยด้านอุปทาน โดยเฉพาะราคา

พลังงานที่คาดว่า จะปรับลดลง ในช่วงต้นปีหน้า ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อ ทั่วไปจะยังอยู่ในกรอบเป้า หมาย แต่มีความเสี่ยงด้านสูงหากราคาพลังงานโลกอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ประเมินไว้

ข้อจำกัด ด้านอุปทาน ในต่างประเทศมีแนวโน้ม ยืดเยื้อ อย่างไรก็ดี รายได้ และ กำลังซื้อที่

ทยอยฟื้นตัวส่งผล ให้แรงกดดัน เงินเฟ้อ ด้านอุปสงค์ อยู่ในระดับต่ำ ขณะ ที่การคาดการณ์

อัตราเงินเฟ้อ ในระยะปานกลาง ยังคงยึดเหนี่ยว อยู่ในกรอบเป้าหมาย

“แนวโน้มการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจ ยังเปราะบาง และ มีความไม่แน่นอน โดยยังต้องติดตาม

พัฒนาการ ของการระบาด หลังการเปิดประเทศ และ ความต่อเนื่องของแรงสนับสนุนจาก

ภาครัฐ

รวมถึง การส่งผ่าน ต้นทุนที่สูงขึ้น จากราคาพลังงานโลก ซึ่งจะส่งผลต่อ การฟื้นตัว ของ

เศรษฐกิจ ในระยะต่อไป” นายปิติ ดิษยทัต เลขานุการ คณะกรรมการนโยบาย การเงิน (กนง.)

ระบุ สภาพคล่องใน ระบบการเงินยังอยู่ ในระดับสูง แต่ความเสี่ยงด้าน เครดิต ยังเป็นอุปสรรค

ต่อการกระจายตัว ของสินเชื่อ โดยเฉพาะ สำหรับธุรกิจ SMEs และ ภาคครัวเรือน ซึ่ง

มาตรการสินเชื่อ ฟื้นฟู สามารถช่วยบรรเทา ปัญหาได้บางส่วน ด้านอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลไทย ปรับเพิ่มขึ้น ตามอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาล ของ ประเทศ

เศรษฐกิจหลัก

สำหรับ อัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เคลื่อนไหวผันผวน มากขึ้นจาก

ช่วงก่อนหน้า จากการดำเนินนโยบาย การเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก และ แนวโน้มการ

ฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจไทย ที่ยังมีความไม่แน่นอน คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ติดตาม พัฒนาการ

ของตลาดการเงินโลก และ ไทยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เห็นควรให้ผลักดันการสร้างระบบนิเวศ

ใหม่ ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การสนับสนุน

ให้ผู้ประกอบการ SMEs ป้องกันความเสี่ยง จากความผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยน มากขึ้น

คณะกรรมการฯ เห็นว่า มาตรการภาครัฐ และ การประสาน นโยบายมีความสำคัญต่อการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมาตรการ สาธารณสุข เพื่อควบคุมการระบาด ที่เอื้อให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องยังมีความสำคัญ โดยเฉพาะหลังการเปิดประเทศ มาตรการการ

คลัง ควรสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างตรงจุดมากขึ้น โดยเน้นการสร้างรายได้และ

เร่ง เตรียมมาตรการ เพื่อฟื้นฟู และยกระดับศักยภาพ ทางเศรษฐกิจ ขณะที่ นโยบาย การเงิน

ช่วยสนับสนุน ให้ภาวะการเงินโดยรวม ยังผ่อนคลาย ต่อเนื่อง

สำหรับ มาตรการด้านการเงิน และ สินเชื่อควรเร่ง กระจายสภาพคล่อง ไปสู่ผู้ได้รับผลกระ

ทบ ให้ตรงจุดและลดภาระหนี้ อาทิ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู มาตรการพักทรัพย์พักหนี้ และ

มาตรการอื่น ๆ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ควบคู่ กับการผลักดัน ให้สถาบันการเงินเร่ง

ปรับปรุง โครงสร้างหนี้ อย่างยั่งยืน (มาตรการแก้หนี้ระยะยาว 3 ก.ย. 64) ให้เห็นผล ในวง

กว้าง และ สอดคล้องกับ ความสามารถ ในการชำระหนี้ ของลูกหนี้ ในระยะยาว

ภายใต้กรอบ การดำเนินนโยบาย การเงินที่มีเป้าหมาย เพื่อรักษาเสถียรภาพ ราคา ควบคู่

กับดูแลเศรษฐกิจ ให้เติบโต อย่างยั่งยืน และ เต็มศักยภาพ และ รักษาเสถียรภาพ ระบบการ

เงิน คณะกรรมการฯ ยังคง ให้น้ำหนัก กับการสนับสนุน การฟื้นตัว ของ เศรษฐกิจ เป็น

สำคัญทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตาม ปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลกระทบ ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ

ได้แก่ พัฒนาการของ การระบาด หลังการเปิดประเทศ ความเพียงพอ ของมาตรการการคลัง

และ มาตรการด้านการเงิน และ สินเชื่อ รวมถึง การส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาพลังงาน

โลก โดย พร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงิน ที่เหมาะสมเพิ่มเติม หากจำเป็น

 

สมัครบาคาร่า

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *